Strona główna1 » Niskie poczucie własnej wartości

Niskie poczucie własnej wartości

Jeśli masz poczucie niskiej własnej wartości to ta lista wersów ze Słowa Bożego, w których Bóg mówi o Tobie, co posiadłeś w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, ze względu na to, że przyjąłeś/aś Go jako swego osobistego Zbawiciela i Pana pozwoli Ci mocno stanąć na nogi.
Jeśli wyznajesz je - a Krew Jezusa daje ci do tego prawo - Duch Święty urzeczywistnia, te prawdy Boże w twoim życiu. Jeśli myślisz i mówisz negatywnie, szatan zrobi z tego użytek. Otrzymasz to wszystko w swoim życiu co wyznajesz. To ty wyznajesz - przez swoje wyznanie ustami - na jaką drogę wstępujesz.

Poniżej znajdziesz miejsca ze Słowa Bożego, w których Bóg mówi, kim jesteś dla Niego w Jego Synu.
Naucz się ich na pamięć !
Powtarzaj wielokrotnie w ciągu całego dnia jeden wers za drugim. Naucz się myślenia i mówienia tak jak mówi o Tobie Słowo. Naucz się Bożego języka a stanie się to wszystko twoim udziałem, "A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego...” - Rzym.12,2

Jestem kochany/a  1 Jana 3,1 i 4,9
Jestem nowym stworzeniem - 2 Kor. 5,17
Jestem sprawiedliwy/a przed Ojcem - 2 Kor. 5,2
Jestem wyrwany/a z mocy ciemności - Kol. 5,21
Jestem więcej niż zwycięzcą - Rzym, 8,37
Jestem współdziedzicem Chrystusa - Rzym. 8,17
Jestem ubłogosławiony/a wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios Ef. 1, 3
Mam prawdziwe życie - 1 Jana 5,12-13
Mam światłość życia - Jan 8,12
Mam wolność - 2 Kor 3,17
Mam radość - Jan 15,11
Mam przebaczenie - 1 Jana 1,9
Jestem martwy dla grzechu - Rzym. 6,11
Mam pokój z Bogiem - Rzym. 5,1
Mam uzdrowienie - Iz 53,4-5 i Mat, 8,17 i 1 Piotra 2,24
Krew Chrystusa dokonała wiecznego odkupienia za mnie - Hebr 9,12
Umarłem/am z Chrystusem dla grzechu - Rzym. 6,6-8
Życie moje jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu – Kol. 3,3 / Ef. 2,6 /1 Kor 15,22
Mam pełnię w Chrystusie - Kol 2,10    
W Chrystusie Jezusie zostałem posadzony w okręgach niebieskich - Ef 2,6
Jestem święty i nienaganny/a przed Bożym obliczem - Ef.1,4    
Jestem synem Boga - Gal. 4,6-7 i Rzym. 8,16-17 i 1 Jana 3,1-3
Jestem królem i kapłanem - Obj.1,6
Jestem współobywatelem świętych i domownikiem Boga - Ef 2,19
Moim prawdziwym życiem jest Jezus - Kol 3,3
Mam pokój - Jan 14,27
Nie ma dla mnie żadnego potępienia - Rzym 8,1

„A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego” Efezjan 6,16

Przy pomocy  tarczy wiary można przeciwstawić się pociskom Szatana takim jak: duma, samoużalanie się nad sobą,  strach lub zwątpienie. A tarczą wiary jest Słowo Boże, które mówi KIM JESTEM W CHRYSTUSIE.  A więc używaj tej Bożej tarczy tak często jak tylko możesz, w ciągu całego dnia.


Jeśli czuję    to mogę podnieść tarczę wiary i powiedzieć szatanowi, co o mnie jest napisane w Bożym Słowie
Że mam kompleks niższości    Fil. 4,13 „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia, w Chrystusie”

Że brak mi czegoś    Fil. 4,18-19 „Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa Swego w chwale, w Chrystusie Jezusie” /Łuk. 6,38 – naucz się najpierw Bogu dawać/

Że się boję    2 Tym. 1,7 „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości.”

Że jestem słaby    Ps. 27,1 „Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać?”
2 Kor. 12,9 „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa”

Że szatan góruje nade mną    1 Jana, 4,4 „Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie”

Że jestem pokonany    2 Kor. 2,14 „Lecz Bogu niech będą dzięki, który zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego”

Że brak mi mądrości    1 Kor 1,30 „Ale wy dzięki Niemu jesteście w  Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem”
Jak. 1,5-6 „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana, ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania.”

Że jestem chory
  Iz 53,-4-5 „Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie… Ukarany został dla naszego zbawienia a Jego ranami jesteśmy uleczeni.”
Mat. 8,17 „On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł”
1 Piotra 2,24 „Jego sińce uleczyły nas”

Że jestem zmartwiony i smutny    1 Piotra 5,7 „Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie”

Że brak mi wolności    2 Kor. 3,17 „Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność”

Że jestem potępiony    Rzym. 8,1 „przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie”

Że nie jestem kochany    1 Jana 3,1-2 „Patrzcie jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy”

Że nie jestem czysty przed Bogiem    1 Jana 3,3 „I każdy kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty”

Że jestem niezdolny do kierowania moją przyszłością    Przyp. 3,5-6 „Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich drogach swoich, a On prostować będzie twoje ścieżki”

Nasz Pan nauczał nas, abyśmy używali tarczy wiary. Kiedy Jezus był kuszony przez szatana, On walczył Bożym Słowem, mówiąc: Napisano. Dał nam przykład, abyśmy mogli prowadzić zwycięskie życie każdego dnia.
„Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a ona was wyswobodzi’
Ew. Jana 8,31-32

Pan Jezus powiedział, że Jego Słowa są duchem i żywotem.
Jan 6,63 - „Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem.”
Jan 6,68 - „Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz Słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego.”
Łuk. 10,39 - „A Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego Słowa”
Przychodzimy do stóp Pana Jezusa Chrystusa, aby słuchać jego Słowa, które darzą życiem. Zanurzmy się całym naszym jestestwem w głębię Bożej miłości w Chrystusie Jezusie i oddajmy Bogu chwałę za życie, które dał nam w NIM.

Poniżej znajdziesz wersy ze Słowa Bożego, które mówią o tym, co Bóg nam dał i czym nas obdarzył w Chrystusie Jezusie i jak wielka pełnia łaski Jego okazała się w NIM, przez NIEGO i z NIM. Przyjmij te Słowa, rozważaj je, niech wypełnią twoje myśli, żyj nimi i przez nie, każdego dnia wyznawaj je ku zbawieniu, dziel się nimi ze swoimi bliźnimi, pamiętając o tym, że są one DUCHEM i ŻYCIEM WIECZNYM.

W CHRYSTUSIE:
 
Rzym. 3,24 /23-28/
Rzym. 8,1-2
Rzym. 12,5
1 Kor. 1,2
1 Kor. 1,4
1 Kor. 1,30
1 Kor. 15,22
2 Kor. 1,21-22
2 Kor. 2,14
2 Kor. 3,14
2 Kor. 5,17
2 Kor. 5,19
Gal. 2,1
Gal. 3,27 /26/
Gal. 3,28
Gal. 5,6
Ef. 1,3
Ef. 1,10
Ef. 1,12
Ef. 2,6
Ef. 2,7
Ef . 2,10
Ef. 2,13
Ef. 3,6
Ef. 3,9-12
Fil. 3,14-15
Fil. 4,13
Fil. 4,19
Kol. 1,4
Kol. 1,19-23
Kol 1,28
1 Tes 4,16
1 Tes 5,18
1 Tym 1,14
2 Tym 1,8-9
2 Tym 1,13
2 Tym. 2,1-2
2 Tym 2,10
Fil 1,6
1 Piotra 5,8-10
2 Jana 1,9
Rzym 6,11
Rzym 6,22-23

 W NIM:
 
Dzieje 17,28-29
Jan 1, 4-5
1 Kor. 1,5
2 Kor. 5,21
2 Kor. 1,20
Ef. 1,4
Ef. 1,7
Ef. 1,10
Ef. 1,13
Fil. 3,9
Kol. 1,16
Kol. 2,6-7
Kol. 2,10
Kol. 2,11-12
1 Jana 2,8
1 Jana 2,5-6
1 Jana 2,27
1 Jana 2,28
1 Jana 3,3
1 Jana 3,5-6
1 Jana 3,24
1 Jana 4,13
1 Jana 5,2
 

W PANU, W UMIŁOWANYM, W KTÓRYM :

Ef. 1,6
Ef. 5,8
Ef. 6,10
Ef. 2,19-22
Kol. 1,13-14
Kol. 2,2-3
 

PRZEZ CHRYSTUSA, PRZEZ NIEGO, PRZEZ TEGO :
 
Rzym. 5,1-2
Rzym. 5,9-11
Rzym. 5,15
Rzym. 5,17-19
Rzym. 7,4
Rzym. 8,37-38
Gal. 2,16
Gal. 6,14
Ef. 1,5
Fil. 1,11
Kol. 1,16-17
Kol. 1,19-20
Kol.3,17
1 Kor. 8,6
1 Kor. 15,57
1 Jana 4,9
1 Piotra 1,3
1 Piotra 1,21
1 Piotra 2,5
Jan 1,1-3
Jan 3,17
Heb. 1,1-3
Heb. 7,25
Heb. 9,11-15
Heb. 9,24-26
Heb. 10,10
Heb. 13,15
Heb. 13,20-21
 

Z CHRYSTUSEM, Z NIM :

Gal. 2,20
Kol. 2,12-15
Ef. 2,5
Kol. 3,4
Kol 3,1.3
2 Tym. 2,11-12
Rzym. 6,4-6
2 Kor. 13,4
 

PRZEZE MNIE, WE MNIE, W JEGO IMIENIU :
 
Jan 6,57
Jan 15,9
Jan 14,6
Mat. 18,20
Jan 6,56
Mar. 16,17-18
Jan 14,20
Jan 14,13-14
Jan 15,4-5
Jan 15,7-8
Jan 16,23-24
Jan 16,33
1 Kor. 6,11
 

 
Przejdź do strony głównej